zaterdag, maart 31, 2018

erf goed

                                 Personal Bill of Rights 
I have the right to freedom of speech
I have the right to be heard
I have the right to be respected
I have the right to accept and own my own power
I have the right to not disclose unless I am comfortable
I have the right to feel my emotions
I have the right to say no
I have the right to challenge the status quo
I have the right to ask questions
I have the right to be me
I have the right to own my own ideas
I have the right to my values and beliefs
I have the right to laugh

Dr. Alicia A. Dunlop, Toronto
                             
Een geschiedenis en een tel raam : werelderfgoed

vrijdag, december 15, 2017

'' [...]
After this year the community’s resources, both government and institutional, should be focused on providing effective redress and implementing regulatory and other changes designed to ensure that so far as possible no child is abused in an institutional context in the future. Survivors have waited too long for an effective response to their suffering and the future protection of Australian children must be given the highest priority. These objectives can only be fully achieved following the delivery of our final report. "

bron

zaterdag, april 22, 2017

Tiels pleegkind wil lotgenoten seksueel misbruik verenigen

De Gelderlander

TIEL - De Tielse Dominique (32) werd als baby door de overheid bij haar moeder weggehaald. Ze kwam al snel in een pleeggezin waar ze haar hele jeugd werd mishandeld en misbruikt. Nu wil ze lotgenoten van seksueel misbruik verenigen.

In de nasleep van de commissie Samson, die misbruik in de jeugdzorg onderzocht, kreeg Dominique een schadevergoeding van 15.000 euro. De commissie concludeerde in 2012 dat de overheid en Jeugdzorg tekort zijn geschoten in het bieden van een veilige omgeving. Er kwamen twee regelingen voor schadevergoeding, de indieningstermijn sloot vorige maand. De Tielse vindt dat er te weinig gebeurt om de duizenden slachtoffers echt te helpen.

Luxe en duur

De aangewezen lotgenotenorganisatie Skip heeft volgens haar te nauw met Jeugdzorg samengewerkt en forse steken laten vallen in het behartigen van de belangen van de slachtoffers. Met een groepje lotgenoten wil de Tielse daarom zelf een lotgenotendag organiseren.

Dominique: ,,Ik ben op verschillende bijeenkomsten en lotgenotendagen geweest. Vaak was alles heel luxe en duur. Dan waren er heel veel mensen, waarvan maar een paar lotgenoten. Feestjes van de hulpverlening die reclame komen maken voor hun behandelingen.

Steeds meer mensen verloren de hoop en haakten af. Op de laatste bijeenkomst stond ik met een lotgenoot te praten en dachten we: 'waar is iedereen nou?'. Toen kwam het idee om zelf wat te organiseren.’’

Seksueel misbruik

De Tielse dag moet daarom alleen voor lotgenoten zijn: alle slachtoffers van seksueel misbruik. Zo zijn er ook mensen betrokken die met de commissie Deetman te maken hadden, die misbruik binnen de katholieke kerk onderzocht. Dominique denkt dat er zo'n 150 mensen zullen komen. Na de eerste aankondigingen op Facebook hebben zich 30 mensen aangemeld.

Taboe

Als particulier initiatief blijkt het echter erg lastig om een bijdrage of medewerking te krijgen. Aanvragen bij het ministerie en de stichtingen Skip en KLOKK zijn afgewezen. Dominique kan de kosten voor de bijeenkomst en vervoer voor mensen die dit niet kunnen betalen niet zelf op zich nemen. De dag staat daarom op losse schroeven, maar ze legt zich er niet bij neer. ,,We blijven gewoon doorgaan. Ik wil het taboe doorbreken en ons een krachtige stem geven. Maar vooral bij elkaar zijn en een goede dag hebben. Gezellig wat eten en drinken. Ervaringen en tips uitwisselen, elkaar steunen: bij welke therapie heb je baat gehad, hoe ga jij er mee om, trucs om de nacht door te komen.’’

Fouten

In haar achterhoofd hoopt ze vanuit deze groep invloed uit te kunnen oefenen op de commissie De Winter die momenteel onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg. ,,Ik hoop dat ze nu niet weer dezelfde fouten maken en de slachtoffers en hun belang echt voorop stellen. Kinderen zijn nu nog steeds het slachtoffer. Dat mag niet zo zijn."Een uitgebreid interview met Dominique in De Gelderlander van zaterdag.

VPKK: Regeling voor nagekomen melders RKK-N


Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik - VPKK

21 - 4- 2017
5:29

Twee jaar na hun belofte aan de regering om ook nieuwe melders van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk erkenning te bieden en in 'schrijnende gevallen' coulance te betrachten bij het toekennen van een gepaste compensatie, blijken de voorzitters van de Bisschoppen Conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen de melders nu achter de schermen een regeling aangeboden te hebben.

In deze regeling wordt niet meer over erkenning gesproken, maar wordt 'nagekomen melders' slechts de mogelijkheid geboden 'om één of meer gesprekken te voeren met een onafhankelijk functionerend team van twee of drie ter zake deskundigen'. Het doel van dat gesprek zou zijn begrip te tonen voor 'ervaren leed'.
In 'schrijnende gevallen' kan men vervolgens een (uiterst bescheiden) compensatie aanvragen. Dat laatste klinkt coulant, ook als is de compensatie wel erg mager.
 Het zal je maar gebeuren dat je als kind jaren lang ernstig bent misbruikt, een leven lang onder een posttraumatische stress-stoornis hebt geleden en nauwelijks ooit in je eigen levensonderhoud hebt kunnen voorzien – en dan de maximale 'compensatie' van € 5.000 aangeboden krijgen.
Maar omdat het team van deskundigen in het geval dat je een compensatie aanvraagt ook moet beslissen over de authenticiteit van de melding, kan zo'n uitspraak je tenminste het idee geven dat je eindelijk wordt geloofd en dat gaat, anders dan een gesprek waarin je begripvol wordt aangehoord, enigszins in de richting van erkenning.

De rk-kerk heeft vanaf de sluiting van de Klachtencommissie op 1 mei 2015 achter de schermen twee jaar lang overlegd en het aantal nieuwe melders verzwegen. BC en KNR stellen nu dat de uitspraak van de rechter in het door het VPKK aangespannen kort geding de kerk geen ruimte laat voor een overtuigender regeling, waarbij ook passende genoegdoening gegeven zou kunnen worden. In werkelijkheid heeft de rechter slechts beslist dat de kerk de sluiting van de Klachtencommissie op 1 juli 2014 ongedaan moest maken en tot 1 mei 2015 open moest houden. De rechter heeft – vanzelfsprekend – de kerk niet de vrijheid ontnomen na 1 mei 2015 klachten over seksueel misbruik te erkennen en de klagers een passende compensatie te bieden.

Hoewel aartsbisschop Eijk in het openbaar steeds zegt dat er openheid moet zijn met betrekking tot het gepleegde seksueel kindermisbruik, gaf hij in de Zembla-uitzending van 24 februari jl. opeens toe die openheid helemaal niet te willen.
 'Openheid is niet mogelijk,' verklaarde hij in een schriftelijke toelichting, 'omdat de klachtenprocedure voor zowel slachtoffer als aangeklaagde anonimiteit garandeert'.

Zo'n garantie kennen wij in het geheel niet.
Wel is het zo dat de adviezen van de Klachtencommissie geanonimiseerd gepubliceerd zijn zoals dat ook met strafvonnissen gebeurt, maar dat houdt geen garantie van anonimiteit in en al helemaal niet een verplichting voor wie dan ook om over gegrond verklaarde klachten te zwijgen. 
Ondertussen verbiedt Eijk parochies wel om binnen de parochie het daar gepleegde misbruik openlijk te bespreken.

Het ontbreken van een overtuigende regeling voor erkenning van klachten over kindermisbruik en de weigering parochies toe te staan openheid van zaken te geven maakt dat slachtoffers voor erkenning van hun klacht wéér afhankelijk zijn van individuele pastoors of oversten, die lang niet allemaal de moed zullen opbrengen om tegen de instructies van de kerkelijke hiërarchie in daadwerkelijk openheid te bieden. Een gesprek met een paar 'terzake deskundigen' die begrip tonen voor 'ervaren leed' kan daarin weinig veranderen. Vrijwel alle 'nagekomen melders' staan weer in de kou, en daarmee handelen voorzitters van BC en KNR in strijd met de belofte aan de regering.

Namens het VPKK,
Annemie Knibbe
Maud Kips

13 april 2017

Kerk wist dat kinderpornopastor op minderjarige jongens viel. Dank de heer voor Verwegistan

SCHIPHOL De Oud-Katholieke kerk heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat ze wisten dat de opgepakte priester Nico S. op minderjarige jongens viel. Hij vertelde dat achttien jaar geleden tijdens zijn priesteropleiding tegen de toenmalige bisschop.
KLIK
De priester werkte tijdens jeugdkampen ook al met kinderen. Als S. hulp zou zoeken mocht hij wel met zijn opleiding doorgaan. Hij werd vervolgens in de gaten gehouden door de kerk, maar de monitoring faalde, aldus de kerk.
Nico S. werkte ruim twintig jaar als groepsleerkracht en godsdienstleerkracht op de Fabritiusschool in Hilversum.  Hij werd gisteren in Cambodja aangehouden op verdenking van het produceren van kinderporno.


Geert Looyschelder, directeur-bestuurder van Stichting Primair Openbaar Onderwijs Hilversum, waar Fabritius onder valt, laat weten dat er tijdens de periode dat de pastor voor de school werkte nooit signalen of meldingen over seksueel misbruik zijn binnengekomen. "Mocht dat wel zo zijn geweest, dan hadden we natuurlijk actie ondernomen", laat hij weten. 


Schorsing
Ook het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk, waar de pastor voor werkte, zegt nooit dergelijke signalen ontvangen te hebben. Het kerkgenootschap heeft Nico S. op basis van de berichten over zijn aanhouding per direct geschorst.
Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd maar weet nog niet hoe de aanklacht precies luidt. Indien nodig kan hij steun verwachten vanuit het consulaat in Cambodja.
Naaktfoto's
Nico S. werkte sinds 2013 als pastor op Schiphol en stond daar onder andere nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de MH17 bij. Volgens de Cambodia Daily zou hij minstens twintig jongens een dollar per naaktfoto hebben betaald. Hij zou de jongens tijdens die fotosessies niet aangeraakt hebben. 

--------------------------- Persbericht 19 april 2017 ------------------------------------

*
Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is geschokt door het bericht van de arrestatie van priester Nico Sarot door de politie in Cambodja, waar hij op vakantie was.
Volgens de berichten die ons vanochtend bereikten zou er op zijn digitale camera en iPad kinderporno zijn aangetroffen. De bisschop van Haarlem, onder wiens pastorale bevoegdheid Sarot als priester werkt, heeft hem in afwachting van verdere ontwikkelingen met onmiddellijke ingang geschorst als luchthavenpastor op Schiphol en als dienstdoend geestelijke in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De kerk verleent zoveel als zij kan medewerking aan een onderzoek naar de beschuldigingen tegen priester Sarot en zet zich in voor een eerlijke rechtsgang.
Noch vanuit de parochie waar priester Sarot werkte, noch vanuit het bestuur van het Schiphol-luchthavenpastoraat zijn signalen gekomen die aanleiding gaven tot vermoedens betreffende vermeend seksueel misbruik door priester Sarot.
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is lid van het oecumenische initiatief ‘Seksueel misbruik in pastorale

relaties’ (SMPR). In de opleiding en nascholing van de geestelijken hanteert zij de nodige preventieve maatregelen ter bescherming van kinderen en kwetsbaren in pastorale relaties en kent een procedure voor de behandeling van klachten.
Amersfoort 20 april 2017
Namens het Collegiaal Bestuur,
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, voorzitter
Miranda Konings-Roobol, secretaris----------------------- Press release april 19 2017 -----------------------------
The Bishops, priests and lay members of the Executive Committee of the Old Catholic Church of the Netherlands are shocked by the announcement of the arrest of priest Nico Sarot by the Cambodian police, while on holiday in Cambodia. 

According to the news we received this morning, photographic material identified as child pornography was said to be found on his digital camera and iPad. The Bishop of Haarlem, under whose pastoral oversight Nico Sarot works, suspended him with immediate effect both as an airport pastor at Amsterdam Airport Schiphol and as a licensed minister in the diocese of Haarlem, pending further developments. The church grants as much cooperation as possible towards investigations into the accusations against priest Sarot, and pleads for a fair trial.
No previous signals had been received that have given rise to suspicions of sexual abuse by priest Sarot, either from the parish where he used to work, or from the board of the Schiphol Airport pastoral team.
The Old Catholic Church of the Netherlands is a member of the ecumenical initiative 'Sexual abuse in pastoral relations' (SMPR). In ministerial education and training, the church applies the necessary preventive measures to protect children and vulnerable adults in pastoral relationships, and participates in an ecumenically agreed procedure for handling complaints.
KLIK

* tip: drink eens een kelkje  van 't een of ander met Stan Meeuwisse, 
dikke kans dat die óók weet waar die Kerk 2000 in hemelsnaam vandaan kwam 

Pastor calls for national action against fake ministers of the gospel

Source: Ghana I Nhyira FM I Ohemeng Tawiah
The President of the Northern Ghana Union of the Seventh-Day Adventist Church has called for a national discourse on the exploitation of the vulnerable in the name of religion.
Pastor Kwame Kwanin Boakye advocates severe punishment for people whose activities breach the laws of the state to serve as a deterrent.
He says the growing tendency for some pastors to hide behind the cassock to amass wealth and perpetrate sexual and other forms of abuse against the citizenry must stop.
According to Pastor Kwanin, the modern self-seeking minister of the gospel has instituted a system which lures and preys on church members into accepting deceit for prophecy.
Some pastors, he notes are even resorting to occultism to dupe their own congregation.
Pastor Kwanin Boakye says Ghanaians must be concerned about the present state of the church.
“I’m much worried about how people are abusing themselves in the ministry because of wealth; because of sex and because of power...Christ must be internalized in the minister.
"Pastors can go to the extent of taking water from even the mortuary for their congregation to grow. Is that the gospel? he quizzed.
He adds, “in a way they [fake pastors] put systems in place such that they can lure you by telling you that I have a vision concerning you”.
Pastor Kwanin Boakye spoke with Joynews on the sidelines of church leaders’ retreat and ordination at Ntonso in the Ashanti Region.
Though he is against state regulation of church, he wants ministers of the gospel who flout the law to be seriously dealt with.
According to him, reverend ministers should be held responsible for actions that run contrary to state laws.
“ If as a pastor, I commit any crime, the state would have to deal with me according to the state laws but not coming to manage how I  do my ministry. There’s religious liberty fine; everybody will have the right and the opportunity to worship his God or her God but if any minister, any pastor commits crime against the state, then the state has the audacity to come and make some arrests,” Pastor Kwanin Boakye stressed.

Stil maar wacht maar alles wordt nieuw ik heb de zak zien zonnen in de zee
«Terwyl hy by het graf van Engelmont den gront
Der Roomsche weiden en Florenses stroom en haven
Elk aenprees, daer hy eerst dien jongeling zagh draeven
Te paerde, dien alomme op ’t heiligh hoogh altaer
De wierook wordt gezwaeit wel twalefmael in ’tjaer;
Die ook de zorgen van zyn welgelaede fchaepen
Uitheemschen toebetrout en Nederlantsche knaepen.»de wonderverhalen" 't Is veel mooier dan je denkt
en als je denkt
is het nog veel mooier "


het werkt poolse herders

AMSTERDAM De ouders van een minderjarige jongen, met wie een leidinggevende van het Openbaar Ministerie (OM) tegen betaling ontucht zou hebben gepleegd, hebben daarvan zelf aangifte gedaan. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag na de voorgeleiding van de geschorste topman van het OM.
Zij meldden zich in januari 2017 bij de politie naar aanleiding van berichten die zij in de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen.
De van ontucht verdachte leidinggevende van het Openbaar Ministerie is vandaag op vrije voeten gesteld. Dat gebeurde na voorgeleiding aan de rechter-commissaris. Het gaat om de plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L.
Volgens de rechter-commissaris bestaan tegen hem ernstige verdenkingen, maar is dat onvoldoende grond om hem langer vast te houden. Net als een tweede verdachte is hij daarom vrijdag in vrijheid gesteld.

vrijdag, april 21, 2017

Belarusian food. Khaladnik pictures with recipe Belarus in puzzles. Беларусь в пазлахKLIK
KLIK
The Grodno State Medical University has trained foreign students for more than 20 years. Education services with English as the language of instruction have been available for over 15 years. At present two thirds of foreign students at the Grodno State Medical University are instructed in English during the entire six-year period of education.Tape

AD
 Voormalig slachtoffer: Mark Vangheluwe Brief aan de paus

KLIKwoensdag, april 19, 2017

Lotgenoten Hoe doe je mee met die gratis trekking van de Staatsloterij, en is dat eigenlijk wel slim?

klik
ieze wieze waaie
handjes samen
oogjes toe
zo gaan wij naar de hemel toe


Binnen een week hebben 800 duizend mensen zich aangemeld voor de gratis trekking van de

Staatsloterij op 27 mei.

18-5-2017

bron

bron Amsterdams stadsarchiefdinsdag, april 18, 2017

zaterdag, april 15, 2017

gewijzigd lot

The Star

April 12, 2017

The federal government is continuing to obstruct justice for the survivors of St. Anne’s residential school by “thumbing their nose” at the information commissioner and releasing 1,200 pages of almost entirely blacked-out documents, NDP MP Charlie Angus says.

Limerick

vrijdag, april 14, 2017

Random Act of Culture, Hermes: The Insolence of a Child
April 14, 2017 
by theraggedwagon

A DAY IN THE LIFE 1958 : 

There is nothing these nuns hate more than the insolence of a child. Over their CHILD GULAG they had a Latin phrase which translated meant: I WILL TEACH YOU THE FEAR OF THE LORD. Of course all that Latin bullshit was beyond me as a five year old – well most of it – the bit that I could grasp told me that this Lord was a bullshit artist. I mean how could a child be expected to say a prayer before a meal which consisted of slop – green mash, GREEN FUCKING MASH!!! and these fucking nuns wanted me to say THANKS TO THE LORD for it!!!
NO WAY – I’d quickly say PRAYERS for the food them fucking nuns were having but not for the slimy slop THEY were dishing up to me. At my first opportunity I broke into their kitchens (yes kitchens) and stole a huge can of beans – now we’re talking huge here because this can was of catering size and by God a catering can of beans in the hands of a five year old is some big bazooka of a bean feast. Being five of course I didn’t have the sense to also steal a fucking TIN OPENER; So I went from hero to zero in about 10 seconds flat in the eyes of me other starving chum – but necessity being the mammy of intervention we took turns in jumping on this can until it was almost squashed as flat as a pancake – not really true that but you know what I mean. The can was all crumpled and was actually beginning to leak out some of it’s luscious tomato sauce. We sucked away at it till one of us had the really brill idea of dropping the can from the top of the fire-escape stairs.
By gum that worked a treat for the can exploded magnificently. Beans explode all around the place and DID WE FEAST? You bet WE DID. Of course our little adventure didn’t go unnoticed by the nuns and when we heard one of them screaming at us we took off to hide. But me being me I wanted as much of the beans as I could fit into me little belly (I mean I might not get another chance at such exotic food for a long time) and I continued to stuff the beans into me mouth and me pockets, me socks and wherever I could fit them. Naturally the nun caught me and asked WHAT ON EARTH ARE YOU DOING? I replied honestly (I did, I did) that I was EATING and as I said earlier Nuns just don’t like insolence in a child so she battered me to Hell and gone, I was laid up in bed for about a month after that.
klik
What the fuck did these nuns expect from someone they called the spawn of the devil?


Boeren en een plakkie natte keek: ondernemerscollege

KLAK
KLIK

 Beste mensen,

Dit zal ik donderdag eerst intern moeten bespreken. Ik kan hier op dit moment niet zonder meer ja op zeggen. Ik laat nog van me horen.
Met vriendelijke groeten,
Matheu Bemelmans

We hebben het verzoek intern besproken. Het lijkt ons verstandig om de genodigden te beperken tot de mensen die in ons bisdom/onze provincie bij het project betrokken zijn. 

donderdag, april 13, 2017

OperapietjeszusterBroodbuikmannetjes* “unfounded assumptions” about the behaviour and reliability of sexual assault complainants" Zo'n zin waar je wat aan hebt bij de juryrechtspraak in Nederland

* art. 1 Grondwet

Ladies and gentlemen can I have your votes, please
bron
Hoedan ook


deel 2, antwoord op mijn meer dan giga onderuitgaan op De Soeplepel

staat hier 

Behalve de (Leidse) Stoffer blijkt Leonora's Soeplepel niet slechts een eigentijdse essentiele rol te spelen in persoonlijk familie geschiedenis   maar haar gedeelde historische wortelen te hebben in meerdere Fika dossiers en  ligt in het Amsterdams Stadsarchief 
En alweer:  bedankt Dalmatius.

En Sylvana Simon zit - en zeer terecht - waarschijnlijk in de rechtbank om er weer even aan te herinneren dat we niet zomaar op het internet mogen zeggen wat je met die soeplepel soms óók zou kunnen willen maar je je er maar beter de barsten van kunt schrikken wanneer je dat merkt dat dat je overkomt.

deel I   staat hier

B A R S T! 


maandag, april 10, 2017

Koekje van eigen deeg

van Zeuven Smerten,
" Da's 'n Congregatie, als ge moet weten, ''
 Die geven aan arme kienders te eten -

- Pardon ! zegt een heer die mij vriendelijk aangehoord heeft
En tot nu toe dit vers met geen kik nog gestoord heeft, -
Pardon (en hij tikt aan z'n hoed), mag ik wagen
Iets naders omtrent deze broeders te vragen?


bron Eeuwige Jeugd


Sam en de Ploeterdag

diaken J.J. geschorst wegens een melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover, op het ogenblik van de feiten, wellicht minderjarige personen.